REGULAMIN

REGULAMIN PLATFORMY SPRZEDAŻY
LOBBY MEBLE Spółka z o.o.


I. Postanowienia Ogólne

1. Właścicielem Platformy Sprzedaży jest LOBBY MEBLE Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000318133, NIP 584-266-44-76, REGON 220710872 zwana dalej „Sprzedającym”

2. Kontakt ze konsultatami sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu +48 58-550-72-95 lub 602-726-667, (od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00), pod adresem poczty elektronicznej info@lobby-meble.pl , lobby-sklep@lobby-meble.pl bądź poprzez formularz kontaktowy na witrynie.
3. Przedmiotem działalności Platformy Sprzedaży jest sprzedaż mebli biurowych, mebli metalowych i innych elementów wyposażenia, zwanych dalej „produktem” lub „produktami”. Wszystkie produkty znajdujące się na stronach Platformy Sprzedaży są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji podany jest przy każdym produkcie.

II.     Klient
Zakupu wybranego produktu za pomocą Platformy Sprzedaży dokonać może:
1. Konsument- Osoba fizyczna, która w dacie składania zamówienia posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2. Osoba prawna reprezentowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji,
3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

 

III. Składanie zamówień i realizacja zamówień
1. Zamówienia za pomocą Platformy Sprzedaży można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta przez Klienta ani zalogowania się do serwisu.
3. Procedura złożenia zamówienia na wybrany produkt wymaga podjęcia następujących czynności:
a)Wybranie danego produktu przez Klienta
b) Dodanie produktu do koszyka, „Twój koszyk”
c) Wypełnienie danych Klienta niezbędnych do wystawienia faktury oraz danych dostawy
d) Wysłanie zamówienia na wybrany produkt/produkty
4. Wysłanie zamówienia przez Klienta w sposób określony w pkt d) oznacza złożenie przez Klienta oferty zakupu wybranego produktu na warunkach wybranych i zaakceptowanych przez Klienta w trakcie procedury wyboru produktu. Na tym etapie Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
5. Najpóźniej w następnym dniu roboczym od złożenia przez Klienta oferty zakupu na wybrany produkt/produkty z klientem skontaktuje się pracownik LOBBY MEBLE. Zostanie ustalona ostateczna cena produktu i warunki dostawy, oraz wszystkie parametry produktu, który ma być wykonany na zamówienie indywidualne klienta typu: kolor i rodzaj tapicerki, dodatki opcjonalne , kolor płyty, opcja modelu, dokładne parametry modelu itp.

Na podstawie tych uzgodnień Klient otrzyma od LOBBY MEBLE elektronicznie pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia z potwierdzeniem parametrów towaru, ceny i warunków realizacji oraz fakturę proforma z podanym numerem rachunku bankowego, na który Klient powinien wpłacić cenę za zamówiony produkt/produkty. Na tym etapie Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
6. Realizacja przyjętego przez LOBBY MEBLE zamówienia na wybrany przez Klienta produkt/produkty rozpoczyna się od dnia zaksięgowania zapłaty na
rachunku bankowym LOBBY MEBLE wskazanym na fakturze proforma lub od przesłania przez klienta systemowego bankowego potwierdzenia zapłaty e-mailem.
7. LOBBY MEBLE po otrzymaniu od Klienta zapłaty ceny sprzedaży zakupionego produktu/produktów przystępuje do realizacji zamówienia.
8. LOBBY MEBLE dostarcza zamówiony przez Klienta produkt/produkty do w terminie określonym dla danego produktu na etapie opisanym w punkcie 5.
9. Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia nie będzie rozpatrywany przez LOBBY MEBLE. W szczególności Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu

 1. Realizacja przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Klienta kończy się z chwilą dostarczenia zakupionego produktu na adres wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem rozdziału VI.

  IV. Zmiana danych
  1. Jeżeli po skierowaniu zamówienia do realizacji okaże się, że producent dokonał zmian w produkcie, wycofał dany produkt z produkcji lub chwilowo brakuje w ofercie producenta danego produktu, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie i jednocześnie zaproponuje zmianę zamówienia, oferując inny dostępny produkt wraz z aktualną ceną. W razie potwierdzenia przez Klienta zmiany, termin realizacji rozpoczyna się z dniem potwierdzenia zmiany.
  W momencie zmiany zamówienia, zmiany pozycji i ceny Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie zmienionego zamówienia. Zmianę zamówienia Klient potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  2. Brak zgody Klienta na zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej skutkować będzie zwrotem wpłaconej przez Klienta ceny za zakupiony produkt.

  V. Ceny i płatności
  1. Zamieszczone na stronach Platformy Sprzedaży produkty wraz z cenami nie stanowią oferty sprzedaży, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
  2. Ceny produktów zamieszczone na stronach Platformy Sprzedaży wyrażone są w złotych polskich (PLN)
  i określone są  jako ceny netto oraz ceny brutto  (zawierają podatek VAT). 
  3. Podane ceny są cenami ostatecznymi, chyba że ustalono inaczej ze Sprzedającym - dla uzgodnień zmieniających cenę obowiązuje forma pisemna
  4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.  

VI. Dostawa i odbiór produktu
1. Dostawa zamówionego produktu nastąpi w terminie ustalanym indywidualnie przez Sprzedającego z Klientem.
2. Dostawa odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:
- odbiór własny z magazynu Sprzedającego – 0 zł
- dostawa na europalecie 120 x 80 cm – 150,00 zł netto
- dostawa na palecie 120 x 100 cm – 179, zł
- inny sposób dostawy – cena indywidualnie będzie uzgodniona ze Sprzedającym w zależności od miejsca i wartości dostawy – dla takich uzgodnień obowiązuje forma pisemna

3. Wydanie i odbiór produktu przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności produktu ze złożonym zamówieniem.
4. Dostawa nie obejmuje rozpakowania i montażu mebli, chyba że ustalono inaczej ze Sprzedającym.
5. Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej i jakościowej z zamówieniem oraz kontroli, czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zakupiony produkt.  
6. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany produkt posiada braki ilościowe albo też został mechanicznie uszkodzony, należy niezwłocznie sporządzić protokół szkodowy oraz poinformować Sprzedającego w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
7. Przyjęcie przez Klienta dostarczonego produktu bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego.

VII. Reklamacje
1. Wszystkie produkty dostępne na stronach Platformy Sprzedaży objęte są gwarancją jakości na okres 1 roku od dnia wydania produktu Klientowi.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta – konsumenta, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady produktu na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Dokumentem poświadczającym możliwość skorzystania przez Klienta z uprawnień reklamacyjnych określonych w ust. 2 jest faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego. 
4. Celem skorzystania z uprawnień reklamacyjnych określonych w ust. 2 Klient powinien skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedającym.
5. Różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Obrazy przedstawione na stronie Sklepu Internetowego są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych. Różnice mebli tapicerowanych w obiciu z skór naturalnych, wynikających z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości, które znawca może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

VIII. Odstąpienie od umowy
1. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego produktu Klient-konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, według ogólnych zasad wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę Sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie. Odstąpienie od umowy nie obowiązuje w przypadku, jeżeli produkt został wyprodukowany na indywidualne zamówienie klienta wg. Określonych przez niego parametrów.
2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, zgodnie z ust. 1, przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy fabryczne opakowanie zakupionego produktu nie zostało naruszone. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt transportu produktu do Sprzedającego obciąża odstępującego Klienta-konsumenta. Zwracany w trybie odstąpienia od umowy produkt powinien być dostarczony Sprzedającemu w stanie nienaruszonym, fabrycznie opakowanym, kompletnym wraz z kopią faktury VAT.
4. Sprzedający w ciągu 7 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli produkt spełnia wymagania określone w ust. 2 i ust. 3 powyżej, Sprzedający wystawi fakturę korygującą i zwróci Klientowi- konsumentowi cenę na wskazany rachunek bankowy.
5. Sprzedający nie przyjmie przesyłki produktu odesłanego przez Klienta za pobraniem.

IX. Poufność danych i polityka prywatności
1. Akceptując Regulamin Platformy Sprzedaży, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia (zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży produktów, dostarczeniem produktu Klientowi, obsługą reklamacji).  
2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku braku zgody na powyższe Klient za pośrednictwem poczty e-mail zobowiązany jest oświadczyć Właścicielowi Platformy Sprzedaży, iż nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych w celach, o których mowa w ust. 1.
3. Właściciel Platformy Sprzedaży posiada wdrożoną politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i przestrzega wprowadzonych zasad ochrony. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Platformy Sprzedaży. 
4. Dane osobowe Klientów podane na formularzu zamówienia objęte są ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
5. Akceptując Regulamin Platformy Sprzedaży, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od producenta informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

X. Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedajacego.
2. Złożenie zamówienia za pomocą Platformy Sprzedaży jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu Platformy Sprzedaży, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta zgodnie z rozdziałem IX.
3. Właściciel Platformy Sprzedaży ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Platformy Sprzedaży stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.